Tips hållbarhetsområden

Alla företag och organisationer ska bidra till hållbar miljömässig, social, ekonomisk utveckling – oavsett ägarform, huvudman eller syfte.

Sedan år 2000 har verktyg som FNs Global Compact och Global Reporting Initiative underlättat. 2010 kom en internationell standard ISO 26000 som ger vägledning. 2015 fann FN konsensus kring 17 globala mål för hållbar utveckling, ett viktigt mellanstatligt dokument.

Det finns idag gemensamma nämnare hos de flesta verktygen och därmed ingen ursäkt för företaget eller organisationen att fragmentera eller förminska hållbarhetsområdet. Ett trovärdigt hållbarhetsarbete är baserat på en analys, efter samråd med de mest relevanta intressenterna, av hur verksamheten påverkar hållbarhetens alla delområden. En sådan analys kallas materialitetsanalys, väsentlighetsanalys, eller analys av relevant/betydande hålbarhetsaspekter. De delområden som verksamheten påverkar mest bör styras genom rutiner och/eller mål.

Detta gäller även externa PR/marknadsbyråer och interna kommunikationsavdelningar, de måste också med på tåget.

Vilka är hållbarhetsarbetets delområden?

För att trovärdigt kommunicera om hållbarhet bör ni visa att ni är medveten om helheten och sedan beskriva hur verksamheten bidrar till ett, flera eller alla delområden – positivt eller negativt. Det går alltså inte att påstå att bilen till försäljning har ”hållbara muskler” när ni egentligen vill visa att bilen har en kraftfull motor som släpper ut mindre avgaser än konkurrenternas bilar.

Det är upp till er unika verksamhet att välja referensdokument (t ex GRI, ISO, OECD, UN Global Compact) med principer och områden. Om ni väljer att kommunicera ert hållbarhetsarbete utifrån hur ni tillämpar nedanstående principer på de mest relevanta och betydande delområden är ni ganska trygga.


Principer

7 Principer som tillämpas på alla företagets/organisationens hållbarhetsområden:

1. Ansvarighet

2. Transparens

3. Etiskt uppförande

4. Respekt för intressenternas intressen

5. Respekt för rättsstatens principer

6. Respekt för internationella uppförandenormer

7. Respekt för de mänskliga rättigheterna


Delområden

7 områden med 37 delområden inom vilka ni kan bidra till hållbar utveckling positivt eller negativt:

1. Verksamhetsstyrning

2. De mänskliga rättigheterna
Due diligence
Risksituationer
Undvika medskyldighet
Hantera missförhållanden
Diskriminering och sårbara grupper
Medborgerliga och politiska rättigheter
Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter
Grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet

3. Arbetsförhållanden
Sysselsättning och anställningsförhållanden
Arbetsvillkor och social trygghet
Social dialog
Arbetsmiljö
Personlig utveckling och utbildning i arbetet

4. Miljö
Förebyggande av föroreningar
Hållbar resursanvändning
Begränsning av och anpassning till klimatförändringar
Skydd av naturmiljö, biologisk mångfald och återställande av naturliga livsmiljöer

5. Goda verksamhetsmetoder
Antikorruption
Ansvarsfullt politiskt engagemang
Konkurrens på lika villkor
Främja socialt ansvarstagande i värdekedjan
Respekt för äganderätten

6. Konsumentfrågor
God marknadsföring, saklig och opartisk information samt goda avtalsmetoder
Skydd av konsumenternas hälsa och säkerhet
Hållbar konsumtion
Konsumentservice, support samt klagomåls- och tvistlösning
Skydd av konsumenternas personliga uppgifter och integritet
Tillgång till grundläggande tjänster
Upplysning och medvetenhet

7. Samhällsengagemang och utveckling
Lokalt samhällsengagemang
Utbildning och kultur
Jobbskapande och kompetensutveckling
Utveckling av och tillgång till teknik
Skapa välstånd och inkomstmöjligheter
Hälsa
Sociala investeringar


NOT: FNs Global Compact lyfter fram 10 principer inom huvudområden 2, 3, 4, delvis 5, ovan.


NOT: FNs 17 globala mål för hållbar utveckling inom FNs Agenda 2030

Ingen fattigdom
Mål 1 är att avskaffa all form av fattigdom överallt.

Ingen hunger
Mål 2 är att avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning, uppnå en bättre kosthållning och främja ett hållbart jordbruk.

Hälsa och välbefinnande
Mål 3 är att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.

God utbildning för all
Mål 4 är att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

Jämställdhet
Mål 5 är att uppnå jämställdhet, och alla kvinnors och flickors egenmakt.

Rent vatten och sanitet
Mål är 6 att säkerställa tillgång till och hållbar vatten- och sanitetsförvaltning för alla.

Hållbar energi för alla
Mål 7 är att säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en överkomlig kostnad.

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Mål 8 är att verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Mål 9 är att bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.

Minskad ojämlikhet
Mål 10 är att minska ojämlikheten inom och mellan länder.

Hållbara städer och samhällen
Mål 11 är att städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Hållbar konsumtion och produktion
Mål 12 är att främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster

Bekämpa klimatförändringen
Mål 13 är att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

Hav och marina resurser
Mål 14 är att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling.

Ekosystem och biologisk mångfald
Mål 15 är att skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.

Fredliga och inkluderande samhällen
Mål 16 är att främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, se till att alla har tillgång till rättvisa samt bygga upp effektiva och ansvarsskyldiga och inkluderande institutioner på alla nivåer

Genomförande och globalt partnerskap
Mål 17 är att stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling.