Kategorier

Marknadsföringslagen

Marknadsföring ska hjälpa mottagaren fatta välgrundade beslut baserat på väsentlig och otvetydig information om bland annat
– produktens/tjänstens utmärkande egenskaper, inverkan på hälsa och miljö
– företagets kvalifikationer, uppförandekod

Reklamombudsmannen (RO) har fattat ett par intressanta beslut:

  1. ”Hållbar betong” Thomas Concrete Group
  2. ”Hållbart kött” ICA Kvantum Borås

Om du hittar liknande exempel så anmäl till RO! Det kommer hjälpa företag/organisationer att kunna kommunicera rätt från början.

Lagen är tydlig (fetstilt av Admin):

God marknadsföringssed

5 § Marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed.

6 § Marknadsföring som strider mot god marknadsföringssed enligt 5 § är att anse som otillbörlig om den i märkbar mån påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

Förbud mot vilseledande marknadsföring:

10 § En näringsidkare får vid marknadsföringen inte använda sig av felaktiga påståenden eller andra framställningar som är vilseledande i fråga om näringsidkarens egen eller någon annans näringsverksamhet.

Första stycket gäller särskilt framställningar som rör
1. produktens förekomst, art, mängd, kvalitet och andra utmärkande egenskaper,

2. produktens ursprung, användning och risker såsom inverkan på hälsa och miljö,

5. näringsidkarens egna eller andra näringsidkares kvalifikationer, ställning på marknaden, åtaganden, varumärken, varunamn, kännetecken och andra rättigheter,

9. näringsidkarens åtagande att följa uppförandekoder
En näringsidkare får inte heller utelämna väsentlig information i marknadsföringen av sin egen eller någon annans näringsverksamhet. Med vilseledande utelämnande avses även sådana fall när den väsentliga informationen ges på ett oklart, obegripligt, tvetydigt eller annat olämpligt sätt.